top of page

Non-Discrimination Notice (Hmong)

Discrimination is Against the Law

Boice-Willis Clinic, PA ua raws cov kev cailij choj yuam siv ntawm Tsom Fwv Nrub Nrab Teb Chaw hais txog pej xeem cov cai (Federal civil rights laws) thiab tsis ciav-cais leejtwg vim nws hom neeg, nqaij tawv, lub tebchaws tuaj, hnub nyoog, kev tsis taus, los yog poj niam txiv. Boice-Willis Clinic, PA tsis cais cov neeg los yog coj ntxawv rau lawv vim haiv neeg, xim tawv nqaij, tuaj teb chaws twg, hnub nyoog, kev tsis taus, los yog poj niam txiv.

Boice-Willis Clinic, PA:

Pab nyiaj thiab muab kev pab rau cov neeg txuas lus tsis taus zoo nrog peb, xws li:

○ Cov neeg txhais lus piav uas tsim nyog
○ Tej ntaub ntawv ua lwm hom (tu ntawv loj, suab lus, tej hom siv tau hauv electronic,lwm lwm hom)

Muab kev pab dawb txog lus hais rau cov neeg uas tsis hais lus Akiv, xws li:

○ Cov neeg txhais lus tsim nyog
○ Tej ntaub ntawv ua lwm hom lus

Yog koj xavtau cov kev pab no, thov hu rau Risk Manager

Yog koj ntseeg hais tias Boice-Willis Clinic, PA tsis muab tau cov kev pab no los yog tau coj lwm hom kev ciav-cais saib raws haiv neeg, xim tawv nqaij, teb chaw tuaj, hnub nyoog, xiam oob qhab, los poj niam lossis txiv neej, koj tuaj yeem xa ib daim ntawv tsis txaus siab nrog: Risk Manager:

901 N Winstead Ave, Rocky Mount, NC 27804, Telephone: (252) 937-0432. Fax: (252) 937-2903, hipaa@boice-willis.com. Koj xa daim ntawv tsis txaus siab kiag tus kheej, raws kev xa ntawv, fev los yog email tuaj tau. Yog koj xav tau kev pab sau daim ntawv tsis txaus siab, Risk Manager pab tau koj.

Koj kuj muaj peev xwm ua tau ib daim ntawv tsis txaus siab rau cov cai pej xeem mus rau Mekas Department of Health and Human Services (Thawj Fab Pab Kev Noj Qab Haus Huv thiab Pab Tib Neeg), Office for Civil Rights (Chaw Ua Hauj Lwm txog Pej Xeem Cov Cai), tshuab hluav taws xob los ntawm Office for Civil Rights Complaint Portal, nyob rau hauvhttps://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, los yog xa ntawv lossis hu xovtooj ntawm:

U.S. Department of Health and Human Services
00 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Cov qauv ntawv tsis txaus siab muaj rau ntawmhttp://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

bottom of page